BUFFALO MEAT CUTS


Tenderloin Striploin
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 
Silverside Topside
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 
Rumpsteak / Round Boneless Blade
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 
Chuck Tender Thick Flank
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 
Shin & Shank Brisket N.E.
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 
Brisket P.E. Chuck
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 

BUFFALO OFFALS
Heart Kidney
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 
Tail Tongue
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
 
Paya Liver
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms