BUFFALO MEAT CUTS – VACUUM PACK
Tenderloin Striploin
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Silverside Topside
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Rumpsteak / Round Boneless Blade
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Chuck Tender Chuck
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Thick Flank Shin & Shank
 
 
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 


BUFFALO OFFALS- VACUUM PACKHeart Tongue
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Paya Liver
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms
 
 
 
 
Nutritional Information per 100 gms